1. Namnet på laget skal vera Judaberg Båtforening, adr. Fåholmen 30, 4160 Finnøy. Båt plass/ båt garasje kan overførast til medlemmer av den nære familie : Ektemake og born. Den som overtek må fylgja dei krava som vedtektene set for medlemsskap. Det stilles krav om at alle båter som ligger i havnen skal være forsikret, med minimum ansvarforsikring. 

2. Føremålet tillaget er å fremja interessa for båtliv, arbeida for gode hamnetilhøve, og på andre måtar ivareta medlemmene sine interesser.

3. Judaberg Båtforening skal ha eit styre på fem medlemmer: Leiar, nestleiar, kasserar, skrivar og hamnesjef. Utanom leiar og nestleiar, som blir valt av årsmøte,fordeler styret sjølv dei ulike verva seg imellom.
4. Styret har ansvaret for den daglege drifta av båtforeninga, og for at båtforeninga sine

eigedommar blir ettersett og vedlikehaldne.

5. Det skal førast styre- og møteprotokoll.

6. Det skal haldast styremøte så ofte styreleiaren eller andre av styremedlemmene finn det påkrevd.

7. Styret skal kvart år leggja årsmelding fram for årsmøte, saman med revidert.

rekneskap. Utdrag av rekneskapen skal sendast medlemmene på e-post saman med innkalling til årsmøtet .
8. Årsmøtet skal haldast innan utgangen av februar månad kvart år. Medlemmane skal ha innkallinga minst ei veke i førevegen . Ekstraordinært årsmøte kan innkallast dersom styret eller minst 1/6 av medlemmene krev det. Røysterett på årsmøte har dei som har betalt medlemspengane seinast 31/12 føregåande år.

9. På årsmøte skal dette vera føre :

a) Årsmelding

b) Rekneskap

c) Val av leiar og nestleiar for eitt år

d) Val av øvrige styremedlemmer for to år

e) Val av to varemedlemmer til styret for eitt år

f) Val av revisorar

g) Val av valkomite på tre medlemmer

h) Fastsetjing av medlemskontingent og båtplassavgift

i) Andre saker

Årsmøtet avgjer alle saker utanom vedtektsendringar med simpelt fleirtal. Står røystetalet likt, skal loddtrekning nyttast.

10. Styremedlemmer kan nekta attval når dei har vare med i styret to år i samanheng.

11. Eit medlem må ha betalt medlemspengar og innskot for båtplass før hamnesjefen kan tilvisa plass. Ein betaler eit eingongsinnskot som blir nedskrive ave år. Nedskrivinga startar 01.01.2015. Dersom festar av båtplass ikkje nyttar plassen til eigen båt innan fem år, misser vedkomande plassen.
Eventuell framleige av båtplass skal skje gjennom styret. Slik mellombels plass skal
tildelast etter ansiennitet. Viss den som får tildelt mellombels plass, står på venteliste for fast plass, skal vedkommande ikkje miste ansiennitet på ventelista for fast plass. Festar av framleigd plass skal gi brukar av plassen tre månaders varsel dersom vedkommande sjølv vil nytta plassen. Båtplassavgifta skal betalast av festaren av plassen.

12. Ved oppseiing av båtplass, betaler ein hamneavgift frå Ol.Ol.XX til
31.12.XX.(Dersom oppseiing kjem i denne perioden, tilbakebetalast ikkje noko av hamneavgifta) . lnnskot skal tilbakebetalast etter regel for nedskriving av flytebrygger. lnnskot på 10.000,- er ein eingongsinnbetaling for nye medlemmer som ikkje hadde båtplass før 2010 og vert såleis ikkje tilbakebetalt. Judaberg Båtforening har rett til
og utsetje tilbakebetalinga av innskot i 6 månader etter å ha motteke skriftleg
oppseiing av båtplass. Vert båten liggjande lenger i på vente av sal/fjerning løper årsavgift og hamneavgift vidare.

13. Styret kan ekskludera medlemmar som ikkje gjer opp for seg økonomisk, eller på annan måte ikkje rettar seg etter vedtektene og vedtak i styret. Melding om eksklusjon skal sendast i rekommandert brev, og med ein månads frist til å ordna opp i dei forhold som ligg til grunn for eksklusjonen.
Båt(ar) til ekskluderte medlemmer som blir liggjande i hamnene etter eksklusjon, kan fjernast for eigars rekning og risiko.

14. Alle medlemmer har plikt til å vara med å gjera dugnad på båtforeninga sine eigedommar. Medlemmer som ikkje møter til dugnad, kan i staden måtta betale for seg.

15. Medlemmer som har noko og klaga på, skal melda dette skriftleg til styret.

16. Vedtektene kan end rast med 2/3 fleirtal av årsmøtet . Framlegg om endring må vara styret i hende seinast 15/12.

17. Judaberg Båtforening skal føre ei ajourført venteliste på båtplasser.